Hàn góc, hàn khớp nối bằng máy hàn tig

Hướng dẫn hàn góc, hàn vị trí khớp nối bằng máy hàn tig

>>> Máy hàn que HK 200N – Máy hàn điện tử Hồng Ký

Hàn tig có sử dụng que bù